وکلا برتر

فـرم درخـواسـت هـمـکـاری بـا وکـلا بـرتـر

فـرم درخـواسـت هـمـکـاری بـا وکـلا بـرتـر

درخواست همکاری


تخصص ها :(ضروری)
تخصص ها :


لینک شبکه های اجتماعی :


انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, webp, docx, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.

لیست تعرفه های ثبت نام وکلا

لـیـسـت تـعـرفـه هـای ثـبـت نـام وکلا

1 سـالـه

10/ میلیون تومان
نفر اول تا سوم
ساخت صفحه اختصاصی برای وکیل
معرفی در صفحه مورد نظر برترین وکللا
اعلام شماره تماس و آدرس
معرفی وب سایت و شبکه های اجتماعی

6 مـاهـه

8/ میلیون تومان
نفر اول تا سوم
ساخت صفحه اختصاصی برای وکیل
معرفی در صفحه مورد نظر برترین وکللا
اعلام شماره تماس و آدرس
معرفی وب سایت و شبکه های اجتماعی

3 مـاهـه

5/ میلیون تومان
نفر اول تا سوم
ساخت صفحه اختصاصی برای وکیل
معرفی در صفحه مورد نظر برترین وکللا
اعلام شماره تماس و آدرس
معرفی وب سایت و شبکه های اجتماعی

1 سـالـه

8/ میلیون تومان
نفر چهارم تا دهم
ساخت صفحه اختصاصی برای وکیل
معرفی در صفحه مورد نظر برترین وکللا
اعلام شماره تماس و آدرس
معرفی وب سایت و شبکه های اجتماعی

6 مـاهـه

5/ میلیون تومان
نفر چهارم تا دهم
ساخت صفحه اختصاصی برای وکیل
معرفی در صفحه مورد نظر برترین وکللا
اعلام شماره تماس و آدرس
معرفی وب سایت و شبکه های اجتماعی

3 مـاهـه

3/ میلیون تومان
نفر چهارم تا دهم
ساخت صفحه اختصاصی برای وکیل
معرفی در صفحه مورد نظر برترین وکللا
اعلام شماره تماس و آدرس
معرفی وب سایت و شبکه های اجتماعی